حکمت 32(اعتدال در بخشش و حسابرسى ) - یادداشتهای مفید زندگی
حکمت 32(اعتدال در بخشش و حسابرسى )