رازداری ، صبر و مدارا... - یادداشتهای مفید زندگی
رازداری ، صبر و مدارا...