مذمت زیاده روی در خوردن و... - یادداشتهای مفید زندگی
مذمت زیاده روی در خوردن و...