معرفی کتاب(آفتها و آسیبهای انقلاب اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمی - یادداشتهای مفید زندگی
معرفی کتاب(آفتها و آسیبهای انقلاب اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمی