حکمت 35(رابطه آرزوهاى طولانى و بزهکاری) - یادداشتهای مفید زندگی
حکمت 35(رابطه آرزوهاى طولانى و بزهکاری)

قَالَ علیه السلام
 مَنْ أَطَالَ الْأَمَلَ أَسَاءَ الْعَمَلَ .
و دورد خدا بر او ، فرمود : 
کسى که آرزوهایش طولانى است کردارش نیز ناپسند است 

ز هر کس آرزو دور و دراز است

 بکارش در گه زشتی فراز است

 هواها در سرش ناپخته و خام

 نیارد کار نیکو دادن انجام

 دلش در سینه غرق از طول آمال

شود زشتش همه افعال و اعمال

نهج البلاغه منظوم انصاری