حق و هوى - یادداشتهای مفید زندگی
حق و هوى

 قال امیرالمؤ منین علیه السلام :

 ارکب الحق و ان خالف هواک و لا تبع آخرتک بدنیاک .

غرر ص 69

پیرو حق باش ، اگر چه با هواى نفس مخالف کند، و هرگز آخرت خود را بدنیا نفروش .

زحق کن پیروى اى مرد دیندار ****هواى نفس خود را واقع مگذار
بامر حق تو زیرک باش و باهوش ****بدنیا آخرت را هیچ نفروش