معرفی کتاب (اعتماد به نفس در ده روز (2)) - یادداشتهای مفید زندگی