معرفی کتاب(مبدأ ومعاد در مکتب اهل بیت(2)) - یادداشتهای مفید زندگی