معرفی کتاب (جزم اندیشی و خشونت مذهبی) - یادداشتهای مفید زندگی
معرفی کتاب (جزم اندیشی و خشونت مذهبی)

در مسأله دوم در باره توسل سخن گفته است

 دراین بخش از کتاب با استفاده از آیات قر آنی واحادیث نبوی ادراک وشعور مردگان را به اثبات می رساند دراین قسمت آمده است : طرفداران شفاعت و توسل ، هیچگاه چنین عقیده ای ندارند که پیامبران و صالحان در آفرینش و تدبیر جهان نقش دارند و هرگز معتقد نیستند که می توان آنها را پرستش کرد بلکه با این نیت احساس ودر مقابل آنها می ایستند وعرض نیاز می کنند که آنها را وسیله ای برای کمک خواهی در پیشگاه خدا می دانند و این همان چیزی است که کتاب و سنت نیز آن را بیان کرده است 

 (جزم اندیشی و خشونت مذهبی)