معرفی کتاب (تاریخ معاصر افغانستان(1)) - یادداشتهای مفید زندگی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
معرفی کتاب (تاریخ معاصر افغانستان(1))
سرزمین من کشوری است که نامهای تاریخی : آریانا ، خراسان ، سرزمین باختر ، کابلستان ودر قرنهای اخیر افغانستان را به خود گرفته است . این کشور ، شاهد هجوم لشکریان بوده ودر این لشکرکشی ها ، افراد زیادی ازاین مرز وبوم به قتل رسیده وافراد زیادی نیز به اسارت رفتند . در حالی که مردم این مرز وبوم هرگز به هیچ کشوری تجاوز نکرده اند اما در دوران معاصرمورد تجاوز کشورهایی چون انگلیس واتحاد جماهیر شوروی قرارگرفتند

یار مهربان 131

نویسنده: سید کبیرحسینی

تهیه: مقدس زاده

پخش: ثور 1390

......... 

بنام مهربان مهربانان. یاران مهربان! با یار مهربان دیگر مهمان لحظه های صمیمی تان هستیم. دوست و کتابی که امروز با آن آشنا می شویم تاریخ معاصر افغانستان نام دارد که علی اکبر فیاض کابلی آن را در یک مقدمه و چهار بخش تدوین نموده است این کتاب که تاریخ افغانستان را از احمدشاه درانی تا سقوط کمونیستها (ازسال 1126ه ش تا1371) بیان می کند به همت مرکز بین المللی ترجمه و نشر جامعةالمصطفی العالمیه در 264صفحه به دست نشر سپرده شده است چاپ اول این کتاب در سال 1389انجام یافته است امروز دو بخش این کتاب را خدمتتان معرفی می کنیم
 ناشر در آغازین قسمت کتاب می نویسد : تاریخ و یا تحقیق در سرگذشت عبرت آموز جهان و انسان ، از دانشهای مهم و ارزشمندی است که در جهان امروز به صورت جدی مورد توجه است .مکاتب مختلف می کوشند که با پرداختن به تاریخ و بررسی تأثیرعوامل مختلف سیاسی ، اجتماعی فرهنگی و اقتصادی در سرنوشت یک جامعه ، به نتایج مورد نظر خود دست یافته و با دخیل ساختن ایده های خود ،‌ به تاریخ سازی مورد نظر خویش دست یابند
موزیک

یاوران برنامه!
نویسنده در مقدمه می گوید : سرزمین من کشوری است که نامهای تاریخی : آریانا ، خراسان ، سرزمین باختر ، کابلستان ودر قرنهای اخیر افغانستان را به خود گرفته است . این کشور ، شاهد هجوم لشکریان بوده ودر این لشکرکشی ها ، افراد زیادی ازاین مرز وبوم به قتل رسیده وافراد زیادی نیز به اسارت رفتند . در حالی که مردم این مرز وبوم هرگز به هیچ کشوری تجاوز نکرده اند اما در دوران معاصرمورد تجاوز کشورهایی چون انگلیس واتحاد جماهیر شوروی قرارگرفتند
موزیک

همراهان ارجمند!
مؤلف در بخش نخست به عنوان دو ایل پرداخته است این بخش در دو فصل تدوین شده است در فصل نخست به سلسله سدوزائیان پرداخته است ودر فصل دوم درباره بارزکزائیان تا امان الله خان  صحبت کرده  است در فصل نخست بخش اول ، این عناوین به چشم می خورند :‌ افغانستان در عصر سلسله سدوزایی ، ایل ابدالی ، همکاری دو ایل ابدالی و بارکزایی در قدرت ، احمد شاه درانی ، صفات ظاهری احمدشاه ، اوضاع منطقه در عصر احمد شاه درانی ، ‌تیمور شاه درانی ، ‌ حکومت زمانشاه ، اوضاع اطراف افغانستان در زمان زمانشاه ، علت لشکر کشی زمانشاه به هند ، ‌نفوذ انگلستان در توطئه واعدام سرداران ، حکومت شاه محمود خان ، حکومت شاه شجاع و اوضاع فرهنگی و اجتماعی افغانستان درعصر ابدالیان
موزیک

دوستان گرامی!
در فصل دوم این عناوین آمده است :‌افغانستان در عصر دولت محمد زایی ،‌ دوست محمد خان ، امیر شیرعلی خان ،‌امارت کوتاه دو برادر ، امیر محمد افضل و محمد اعظم خان ، امیر محمد یعقوب خان ، امیر عبدالرحمان خان واستبداد وی ، برخی از اقدامات امیر حبیب الله خان و جنگ جهانی اول و بی طرفی افغانستان
 موزیک

دوستان ارجمند!
نویسنده در بخش دوم کتاب عنوان سه حکومت با سه روش را آورده است این بخش از کتاب در سه فصل تدوین گردیده است در فصل اول کتاب ، افغانستان در عصر امان الله خان مطرح شده است در این فصل مطالبی چون : دولت امان الله و اصلاحات ،‌بررسی چگونگی قتل امیر حبیب الله خان ، ‌رابطه افغانستان و انگلیس ، قیام مردم شنوار وحملات حبیب الله کلکانی و و ضعیت فرهنگ و مطبوعات در عصر امان الله خان
موزیک

همراهان گرامی!
در فصل دوم این بخش به دوران امیر حبیب الله کلکانی پرداخته شده است همچنین از ورود نادرخان به افغانستان ، حبیب الله و روابط با کشورهای دنیا وفرهنگ وتعلیم وتربیت سخن گفته است در فصل سوم دولت نادرخانی مطرح شده است دراین فصل از قدرت واقتدار نادرخان گرفته تا مناسبات وی با خارج وهمچنین قتل وی سخن گفته شده است دراین خصوص در کتاب آمده است :‌ دراین هنگامه که فضای آرام سیاسی کشور با زندان و اعدام و نفوذ بریتانیا متشنج شده بود ، به روز هفدهم عقرب 1312 ش نادرخان به ضرب گلوله یک متعلم لیسه نجات به نام عبدالخالق به قتل رسید . عبدالخالق جوان 15 ساله هزاره با فیر ، توسط تفنگچه ، ‌محمد نادر شاه را ازبین برد وی انگیزه خود را از این عمل وجود استبداد ،‌ سلب آزادی ها و تبعیض حکومت در بین اقوام دانست
 خوب یاوران همراه!

امید که بتوانید کتاب تاریخ معاصر افغانستان که  آقای علی اکبر فیاض کابلی تألیف نموده است را  تهیه نموده واز آن کمال استفاده را بنمایید

تا  برنامه بعد ومعرفی ادامه همین کتاب بدرود و خدا نگهدار