معرفی کتاب (تاریخ معاصر افغانستان(2)) - یادداشتهای مفید زندگی
معرفی کتاب (تاریخ معاصر افغانستان(2))

پس از استعفای ببرک کارمل دکتر نجیب الله به قدرت حزبی و ریاست جمهوری رسید . شعار وی مصالحه ملی ، آنش بس و طرح انتخابات بود این طرح در حقیقت همان طرح سازمان ملل متحد وکنفرانس ژنو بود در باره می می گویند :‌نجیب جوانی زیبا ، قوی دلاور ، لایق ، با محبت و سیاست مداری ماهر بود . اما زمانی که قهر می کرد رحم را ازیاد می برد .به زبان پشتو و دری چنان سخن می گفت ه نمی توانستی بفهمی که زبان مادری او دری است یا پشتو . نقطه ضعف او سراپاتسلیم بودن دربرابر مشاوران شوروی بود و حرفهای آنان را چشم بسته می پذیرفت  

یار مهربان 132

نویسنده: سید کبیرحسینی

تهیه: مقدس زاده

پخش: ثور 1390

......... 

بنام مهربان مهربانان. یاران مهربان! با یار مهربان دیگر مهمان لحظه های صمیمی تان هستیم.
موزیک
همراهان گرامی!

در برنامه گذشته ، بخشهایی از کتاب تاریخ معاصر افغانستان  را که علی اکبر فیاض کابلی در یک مقدمه و چهار بخش تدوین نموده است  خدمتتان معرفی کردیم  گفتیم این کتاب که تاریخ افغانستان را از احمدشاه درانی تا سقوط کمونیستها (ازسال 1126ه ش تا1371) بیان می کند به همت مرکز بین المللی ترجمه و نشر جامعةالمصطفی العالمیه در 264صفحه به دست نشر سپرده شده است چاپ اول این کتاب در سال 1389انجام یافته است امروز دو بخش پایانی این کتاب را خدمتتان معرفی می کنیم
موزیک
همراهان ارجمند!

نویسنده در بخش سوم کتاب در باره ظاهر شاه صحبت می کند دراین بخش این عناوین به چشم می خورند :‌دوره های صدارت عصر محمد ظاهرشاه ، دولتهای خانوادگی ،‌ سردار محمد هاشم خان و شاه محمود خان ، اقدامات شاه محمود خان ، سردار محمد داوودخان ،‌رابطه افغانستان با همسایه ها ،‌دولتهای غیر خانوادگی ، دکتر محمد یوسف خان ، محمد هاشم میوندوال ، نور احمد اعتمادی ، دکتر عبدالظاهر و محمد موسی شفیق. دراین بخش در باره سردار محمد هاشم خان آمده است :‌ بعد از کشته شدن محمد نادر خان ، محمد هاشم خان به عنوان صدر اعظم باقی ماند . وی مردی سختگیر اما پرکاربود وقدرت سیاسی را در شخص خود منحصر کرد .در زمان وی علی رغم استبداد ، اوضاع کشور بکلی نا آرام بود . وی تلاش کرد که رؤسای سرکش قبائل را سرکوب کند و از اقتدار روحانیون بکاهد وی به تبعیت از نظام برتری نژادی هیتلر در آلمان وهمکاری دو برادر زاده اش محمد داوود خان و محمد نعیم خان ، طی فرمانی در دوازدهم حوت سال 1315ش دستور داد که زبان فارسی را از دفتر ، دیوان و درس مکتب حذف کنند و به جای آن زبان پشتو را جایگزین سازند
موزیک
دوستان گرامی!

از دیگر عنوانهای این بخش اینها هستند : آغاز بحران در عصر ظاهرخان ، وضع اقتصادی عصر ظاهرخان ، ‌برخی از اقدامات عمرانی در عصر ظاهرخان  وویژگیهای دهه مشروطیت وقانون اساسی . دراین بخش می خوانیم :‌در حکومت محمد ظاهر خان دو دوره حاکمیت دولت را می توان مشاهده کرد : یکی دوره دولتی که از خانواده سلطنتی ظاهرخان منشأ می گرفت که تماما حاکمیت سرداران بود ، این سرداران عموها وعمو زاده های شاه بودند از سردار محمد هاشم خان تا سردار محمد داوود خان ،‌اما بخشی از حکومت ظاهرشاه که صدر اعظم های آن از خانواده ظاهر خان نبودند معروف است به دهه قانون اساسی و دهه مشروطیت ، این دوره ویژگیهای مخصوص به خود را داشت
موزیک
یاوران همراه!
بخش چهارم به دولتهای کودتا اختصاص دارد درفصل اول این بخش از جمهوریت سردار محمد داوود خان ، به رسمیت شناختن جمهوریت توسط ظاهرخان ،‌عوامل کودتای 26 سرطان ،‌ سیاست داخلی رژیم ، تغییر ساختار حکومت وتدویر لویه جرگه ، داود خان و تغییر سیاست خارجی و قتل میر اکبر خیبر واقدام کمونیستها به کودتا سخن گفته شده است دراین قسمت می خوانیم :‌اکثر صاحبنظران براین باوربودند که خیبر توسط سازمان ک.گ.ب وخلقیهای مخالف پرچم به صورت مشترک کشته شده است تا انگیزه ای جهت تحریک برای کودتا ایجاد گردد این قتل از هر طرف باشد به نفع جناح خلق و پرچم تمام شد  
موزیک
همراهان گرامی!

 در فصل دوم این بخش مطالبی در باره حاکمیت خلق وپرچم ، کودتای هفتم ثور 1357 ش وقتل محمد داوود خان ، کشتار خانواده سلطنتی ،‌ تشکیل دولت به رهبری نور محمد تره کی و هشت فرمان دولت کودتا آمده است نویسنده درادامه درباره قیامهای مردم ، نزاع دو حزب کمونیست ، دولت حفیظ الله امین ، ببرک کارمل وطرحهای دراز مدت او ، حکومت دکتر نجیب الله ، کودتای جنرال تنی ، سقوط دکتر نجیب الله و فروپاشی حکومت کمونیستها  وبرپایی دولت مجاهدین سخن گفته است  دراین بخش می خوانیم : پس از استعفای ببرک کارمل دکتر نجیب الله به قدرت حزبی و ریاست جمهوری رسید . شعار وی مصالحه ملی ، آنش بس و طرح انتخابات بود این طرح در حقیقت همان طرح سازمان ملل متحد وکنفرانس ژنو بود در باره می می گویند :‌نجیب جوانی زیبا ، قوی دلاور ، لایق ، با محبت و سیاست مداری ماهر بود . اما زمانی که قهر می کرد رحم را ازیاد می برد .به زبان پشتو و دری چنان سخن می گفت ه نمی توانستی بفهمی که زبان مادری او دری است یا پشتو . نقطه ضعف او سراپاتسلیم بودن دربرابر مشاوران شوروی بود و حرفهای آنان را چشم بسته می پذیرفت  

 خوب یاوران همراه!

امید که بتوانید کتاب تاریخ معاصر افغانستان که  آقای علی اکبر فیاض کابلی تألیف نموده است را  تهیه نموده واز آن کمال استفاده را بنمایید

تا  برنامه بعد ومعرفی کتابی دیگر بدرود و خدا نگهدار