قطره کوچکی از علم بیکران حضرت علی (ع) - یادداشتهای مفید زندگی
قطره کوچکی از علم بیکران حضرت علی (ع)

شاهکار پاسخ امیرالمومنین به سوال علم بهتر است یا ثروت