معرفی کتاب (پیامبراعظم ، سیره و تاریخ) - یادداشتهای مفید زندگی
معرفی کتاب (پیامبراعظم ، سیره و تاریخ)

نویسنده در پاسخ به این پرسش که چگونه ایمان کودکی ده ساله مورد پذیرش است می گوید : چگونه ممکن است پیامبر ص کسی را به اسلام دعوت کند که اسلامش پذیرفته نیست ؟ علاوة در یوم الدار هیچ کس جز علی ع دعوت پیامبر را نپذیرفت وپیامبر ص خطاب به علی ع فرمود : تو برادر و وصی وجانشین من هستی . ایا کسی باور می کند که پیامبر اعظم کسی را که به گفته بهانه جویان ، اسلامش پذیرفته نبود ،‌ به عنوان برادر وصی و جانشین خود معرفی کند و دیگران را به پیروی از او دعوت نماید ؟
نویسنده همچنین با دلایلی روشن و محکم ایمان پدر گرامی علی ع را با استفاده از منابع اهل سنت اثبات می کندنویسنده در پاسخ به پرسش چگونگی وضوی پیامبر می نویسد : منابع تاریخی حکایت ازاین دارد که وضوی همه مسلمانان تا خلافت عثمان ، صورت واحدی داشته ومانند وضوی کنونی شیعه بوده است . این مسأله ، با آیه وضو تطبیق دارد و علت تغییر و ضو این بود که عثمان در اواسط دوران خلافت خود نسبت به چگونگی وضوی پیامبر ، گرفتار تردید شد سپس او وضوی پیامبر را به شکلی که اکنون در میان اهل سنت مرسوم است اعلام کرد ...در کتاب کنز العمال حدیث 26863آمده است که عثمان آبی خواست و وضو گرفت وسپس گفت رسول خدا را دیدم وضو گرفت آن چنان که من وضو گرفتم ؛ او مضمضه کرد و استنشاق نمود و صورت ودستهارا سه بار شست و بر سرو پشت پا مسح کشید