معرفی کتاب (...) - یادداشتهای مفید زندگی
معرفی کتاب (...)

 نویسنده در راز هفدهم کشف وهدایت استعداد را مطرح نمود  است و رازهیجدهم به موضوع عدم رضایت از زندگی اختصاص یافته است راز نوزدهم دورریختن الگوهای مخرب دانسته شده است ودرراز بیستم موضوع استفاده صحیح از منابع مالی مطرح شده است دراین قسمت از کتاب این عناوین آمده است : حساب وکتاب ، تلاش برای کسب مال ، بر قراری تعادل در مخارج ، دوری از مخارج بیهوده ، قناعت ، به کار انداختن سرمایه ، سخاوت داشتن ، 7 مهارت فروشندگی و اتکای به خود دراین قسمت از کتاب می خوانیم : توانگر الزاما کسی نیست که ثروتمند باشد بلکه توانگر کسی است که اگر چه پول و ثروت ندارد اما احساس توانگری در تمام وجود شعله ور است  امام سجاد ع می فرماید : چشم امید از مردم برکن  زیرا که این عین توانگری است  ‌
نویسنده راز سوم را به اهداف عالی وایمان به آنها اختصاص داده است در راز چهارم درباره برنامه ریزی و آینده نگری صحبت کرده است دراین قسمت از کتاب روشهای برنامه ریزی را مطرح نموده و شش روش ارائه کرده است دراین قسمت می خوانیم : ‌برنامه ریزی و داشتن یک برنامه حساب شده و مدون ، لازمه زندگی انسان از بدو تولد تا زمان مرگ است و کسی که برنامه ریزی ندارد ،‌ دقیقا در سراشیبی سقوط قرار دارد وطبیعی است که حرکت او در مسیر مجهول وناشناخته موجب سر در گمی و هلاکت او خواهد شد 
در فصل دوم کیفیت جمع قرآن کریم در زمان خلافت ابوبکر آورده شده است دراین فصل در پاسخ به این سؤال که نخستین جامع قرآن کیست آمده است : ابن واضح وابن ندیم  وابن ابی داوود  وابن فارِس در کتاب الصاحبی وابن سعد در طبقات و محمد بن عبدالکریم شهرستانی و برخی از مؤلفان شیعه ، علی بن ابیطالب را نخستین صحابی بزرگ می دانند که قرآن را جمع آورد 

برای نمونه ، اشعار امام شافعی در وجوب محبت به اهل بیت ع وشأن و مقام آنان زبان زد خاص وعام وشهره آفاق است . یا این که ابن حِبان بُسْتی  تمیمی صاحب صحیح ، بارها به زیارت ابوالحسن علی بن موسی الرضا در خراسان می شتابد و از بارگاه اوحاجت می طلبد و می گوید : هربار به آقا متوسل شدم ، حاجتم را برآورده کرد این همه تأکید و تشویق برا اظهار محبت و ارادت به اهل بیت ع برای چیست؟