معرفی کتاب ... - یادداشتهای مفید زندگی
معرفی کتاب ...

معرفی کتاب (مدارای بین مذاهب (2))

 

: شیخ محمد عبده ، ‌تجلی ایمان واقعی را در وحدت و یگانگی می داند و با استناد به قرآن ، پی گیری اختلافات مذهبی را برای نزاع های عملی و خشونت با مخالفان ، روش شیطان  وتبعیت از او می شناسد . علامه شرف الدین نیز اتحاد و همبستگی مسلمانان را یک حکم و اصل دینی و سیاسی دانسته ، با استناد به احادیث درباره مسلمان بودن گوینده شهادتین و حرمت تکفیر اهل قبله به ایجاد زمینه مساعدی برای طرح مباحث مدارای بین مذاهب می پردازد ‌سید جمال الدین نیز یک مصلح ساخت گرای اسلامی بود که تمامی تلاش خود را مصروف ساختن نظریه وحدت اسلامی و مدارای بین مذاهب نمود به همین دلیل دست به یک نهضت فکری _ اجتماعی عظیمی زد که با آن رستاخیزی هم در اندیشه مسلمانان و هم در تار وپود زندگی آنها به وجود آورد  


معرفی کتاب (مدارای بین مذاهب (1))

سه شنبه 1391/07/11

در فصل اول به تحلیل مدارای بین مذاهب وبررسی مبانی آن می پردازد ودر فصل دوم مذاهب اسلامی و اصول مذهبی را تعریف می نماید دراین بخش از کتاب آمده است: تمام فقها به طور مشترک ، دواصل توحید و نبوت را دو محور اساسی در تحقق اسلام مطرح کرده اند دلیل ایشان قرآن و احادیث متواتری است که از محوریت این دو در تعالیم نبوی و نیز تمایز جامعه اسلامی عصر رسالت سخن به میان آمده است
 نویسنده درادامه می افزاید :‌فقهایی مانند ابوالحسن اشعری اصول دین را منحصر در توحید و نبوت می دانند و اصل سومی مطرح نمی کنند مگر آنکه به این دو اصل باز گشت کند اما معتزله و برخی از فقهای شیعه عدل را نیز آورده اند ‌... 

معرفی کتاب (خاطرات امیرمؤمنان (1))

 

دراین بخش درداستانی با عنوان مهمان علی ع آمده است : آن روز پیامبر خداص مهمان ما بود. غذایی که در منزل داشتیم مقداری شیر وخرما واندکی هم مسکه(کره) بود آنها ار اُم اَیمن به رسم هدیه فرستاده بود ظرفی از آن غذا نزد حضرت آوردیم حضرت پس از صرف آن برخاستند ودر گوشه ای از اتاق به نماز ایستادند و چند رکعت نماز گزاردند درآخرین سجده نماز حضرت صدای گریه به گوش رسید دیدیم آن حضرت به شدت گریه می کنند!دربین ما کسی 
معرفی کتاب (اولین وظیفه شما شکوفاسازی خانواده تان است )


نویسنده در فصل سوم عوامل پنج گانه یک خانواده نمونه را مطرح ساخته است دراین فصل ایجاد خانواده ای پرورش دهنده و پذیرنده را عامل اول یک خانواده نمونه می داند عامل دوم را بهبود بخشیدن به آهنگ خانواده دانسته است ومراد از آن حرکت زندگی به سمت پیشرفت است نویسنده عامل سوم را برقراری آیین ها و رسم های معنا دار می داند و ارتباط فعالانه داشتن عامل چهارم یک خانواده نمونه است و عامل پنجم شیوه مدیریت بحران است  
معرفی کتاب (محمد پیغمبری که از نو باید شناخت )

 

این کتاب در چند عنوان  تدوین شده است و خانم زبیده جهانگیری (شبنم) پیشگفتاری برای آن نوشته ودر آن درباره ویرژیل گئورگیو نویسنده کتاب آورده است :  ویرژیل گئورگیو که به عنوان عضو وزارت خارجه رومانی به عالیترین مقامات دنیایی رسیده بعد از استقرار رژیم کمونیستی در ان کشور ، به فرانسه مهاجرت کرده به عنوان یک نویسنده به شهرت جهانی دست یافته و مظاهر دنیایی را رها کرده ، به کسوت روحانیان مسیحی درآمده است. به نظر ما برای نوشتن این کتاب بایستی دچار انقلاب روحی و وجدانی بزرگی شده باشد و بی شک در نتیجه همین تحول روحی است که در می یابد پیامبر اسلام ص به عنوان یک انسان ، فرستاده خدا و راهبر است چه شخصیت بزرگ وشگفت انگیزی دارد وبه همین جهت است که احساس می کند زمانی فرارسیده که نه تنها اروپائیان و مسیحیان ، بلکه همه مردم دنیا باید ازتاریخ زندگانی پیامبر اسلام ص ، راه طولانی ، سخت وپرمشقت ، فداکاریها و از خود گذشتگیهای آن حضرت آگاه شوند و بکوشند بدور از پیشداوریهای مغرضانه  وقضاوتهای غیر منصفانه که زاییده تبلیغات شوم دشمنان اسلام بوده و هست آن بزرگوار را از نو بشناسند