معرفی کتاب (پاسداری از سنت (2)) - یادداشتهای مفید زندگی
معرفی کتاب (پاسداری از سنت (2))

جلوگیری از تدوین و نقل احادیث رسول خدا و ممنوعیت نقل سنت آن بزرگوار ،‌نتایج منفی فراوانی را دربرداشت که دراندیشه اسلامی و عقاید دینی مسلمانان تأثیری منفی به جای نهاد خلاصه این نتایج ازاین قرار است :‌
پوشیده نگهداشتن فضایل اهل بیت وصحابه برجسته ای که جایگاه ومنزلت والایی دردین ودرمیان مسلمانان داشتند ، ازبین بردن سفارش رسول اکرم و پوشیده نگاهداشتن آن به وی‍ژه در اموری که به خلافت مربوط می شد ،‌ گشودن باب اجتهاد دربرابر رسول خدا، با این که آن بزرگوار در قید حیات بودند ، تغییر و تبدیل احادیث نبوی به سبب عدم نگارش و جمع آوری آنها به ویژه بعد از درگذشت بسیاری از صحابه که آن احادیث را از رسول خدا در سینه های خود حفظ داشتند ،‌ تحریف معانی و مفاهیم قرآن کریم به دلیل عدم وجود سنتی که آن را تفسیر کند ، تباه شدن سنت واقعی رسول خدا و اختلافات شدید در سنت نقل شده در صدهاسال بعد ... البته درکتاب به 19 مورد ازاین نتایج منفی اشاره شده است