معرفی کتاب .... - یادداشتهای مفید زندگی
معرفی کتاب ....

درذیل مثلی دیگر با این طرح  این سؤال که هدف از مصائب وگرفتاریها چیست ؟ می گوید :‌شکی نیست که خدامی تواند مؤمنان را بدون این که دچارفشارهای داخلی و خارجی شوند ، بر دشمن پیروز گرداند ، می توان گفت که هدف امتحان است اما خداوند که از پیش همه چیز را می داند هدف از امتحان بندگانش این است که کمالات بالقوه افراد ،‌به مرحله فعلیت برسد چرا که اگر در بوته امتحان قرار نگیرند این کمالات به صورت دست نخورده پنهان می ماند از دیگر اهداف امتحان الهی شناساندن افراد به خود آنها و جامعه است درمقاله (مروری بر وجوه اقتصادی حکومت مهدی عج )می خوانیم :‌ به نظر می رسد اصلی ترین مسأله ای که درتلاش برای حاکمیتی جهانی از ناحیه امام مهدی ع دنبال می شود برپایی عدالت و محو ظلم باشد و چون به صورت منطقی مسأله اصلی مورد تعقیب خود را دروجوه مختلف مربوط به حکومت به نمایش می گذارد باید مسأله اصلی در اقتصاد سیاسی حکومت آن حضرت نیز عدالت وبرپایی آن از طریق محو زمینه هاو عوامل بازدارنده ای که ظلم و بی عدالتی در جامعه فراهم می سازند اعلام شود

یا ابن الحسن روحی فداک متی ترانی ونراک

تو که عصاره و چکیده خوبیها وکمالاتی

 

دیشب به یاد روی تو خون می گریستم

از من مپرس بی تو که چون می گریستم

ایکاش تا که بودی و می دیدی از غمت