معرفی کتاب - یادداشتهای مفید زندگی
معرفی کتاب

برخی از عناوین این کتاب ازاین قراراست : اشاره ای کوتاه به سرگذشت ثقلین یعنی قرآن وعترت ،‌تجلیل از ملت بزرگ ایران و توصیه به پایداری در راه هدف ، این وصیت نامه اختصاص به ملت ایران ندارد ، نقش تأییدات غیبی الهی در پیروزی انقلاب اسلامی و تحقق همه ابعاد اسلامی و تأمین کننده سعادت دنیا وآخرت
دراین بخش امام می فرمایند:‌من اکنون به ملتهای شریف ستمدیده توصیه می کنم ‌ که از راه مستقیم الهی که نه به شرق ونه به غرب وابسته است بلکه به صراطی که خداوند به آنها نصیب فرموده است محکم واستوارومتعهد وپایدار پایبند باشند ... امام ادامه می دهند : وآنچه لازم است تذکر دهم آن است که وصیت سیاسی _ الهی اینجانب اختصاص به ملت عظیم الشأن ایران ندارد بلکه توصیه به جمیع ملل اسلامی و مظلومان جهان از هر ملت و مذهب است 

همچنین در خصوص انقلاب سفید در کتاب آمده است :‌امریکا رژیمهای دست نشانده و وابسته به خود را واداشت که به منظورپیشگیری از جنبش های ملی و ضد امریکایی اصلاحاتی را در کشورهای خود به مرحله اجرا بگذارند . جان اف کندی رئیس جمهور وقت امریکا پرده ازروی این توطئه برداشت و نقشه جدید امریکا برای سرکوبی جنبش های آزادیخواهانه در کشورهای عقب مانده را چنین برملا کرد : ‌پیمانهای نظامی نمی تواند به کشورهایی که بی عدالتی اجتماعی و هرج ومرج اقتصادی ،‌راه خرابکاری را درآنها باز کرده کمک نماید امریکا نمی تواند به مشکلات کشورهای کم رشد فقط از نظر نظامی توجه کند ... بدین ترتیب هدف خود را از به اجرا گذاشتن اصلاحاتی توسط رژیمهای دست نشانده خود جلوگیری از شکلگیری انقلابهای ازآدیخواهانه بیان نموددر پایان این بخش آمده است :‌انسان درقرآن به دوگونه متضاد توصیف شده است ازیک طرف به عنوان موجودی ضعیف ،بخیل ، ستمگر ، جاهل ناسپاس ، شیفته متاع دنیا ،‌طغیانگر، جدال کننده ، فخر فروش عجول ، مغرور و کم ظرفیت مورد نکوهش قرار گرفته است از سوی دیگر به عنوان موجودی برگزیده و گرامی معرفی شده که دارای روحی است ملکوتی ونفخه الهی که خدا آشنا وکمال طلب می باشد و استعداد تکامل ودرک علمی او به حدی است که فرشتگان الهی از رسیدن به آن مقام نا توانند و به همین جهت ملائکه مأمور می شوند دربرابر مقام شامخ او سجده کنند و سرانجام به عنوان خلیفه الهی تعریف شده است