معرفی کتاب (انقلاب اسلامی ایران) - یادداشتهای مفید زندگی
X
تبلیغات
رایتل
معرفی کتاب (انقلاب اسلامی ایران)

در فصل چهارم ریشه های تاریخی انقلاب اسلامی را مطرح ساخته است ودر آن از نهضت سید جمال در مصر ،‌شیخ محمد عبده ، شیخ عبدالرحمان کواکبی ،و حسن البنا یاد کرده است 
 نویسنده در فصل پنجم کتاب مروری دارد بر شرائط سیاسی ، اجتماعی قرن اخیر ایران ودرآن  از رویارویی روحانیت با سلطنت ناصرالدین شاه ، جنبش تنباکو ،‌نهضت سردار جنگل ،‌قیام خیابانی  در تبریز  ودیکتاتوری شاه و سلطه امریکا سخن گفته است