معرفی کتاب (انقلاب اسلامی ایران) - یادداشتهای مفید زندگی
معرفی کتاب (انقلاب اسلامی ایران)

در فصل چهارم ریشه های تاریخی انقلاب اسلامی را مطرح ساخته است ودر آن از نهضت سید جمال در مصر ،‌شیخ محمد عبده ، شیخ عبدالرحمان کواکبی ،و حسن البنا یاد کرده است 
 نویسنده در فصل پنجم کتاب مروری دارد بر شرائط سیاسی ، اجتماعی قرن اخیر ایران ودرآن  از رویارویی روحانیت با سلطنت ناصرالدین شاه ، جنبش تنباکو ،‌نهضت سردار جنگل ،‌قیام خیابانی  در تبریز  ودیکتاتوری شاه و سلطه امریکا سخن گفته است