معرفی کتاب (روحانیت و حکومت درافغانستان(1)) - یادداشتهای مفید زندگی
معرفی کتاب (روحانیت و حکومت درافغانستان(1))

مبارزه با استعماران خارجی ، روحانیت در مقابله با استبداد داخلی ، فعالیت های فرهنگی ودینی روحانیت و زمینه ها وبستر موجود نویسنده در خصوص مبارزه روحانیت با استعمارگران خارجی به این مطالب پرداخته است :‌ مبارزه روحانیت با استکبار غرب و مبارزه با استکبار شرق در باره مبارزه روحانیت با استکبار غرب به : ‌نیرنگ انگلیسیها ،‌اعلان جهاد روحانیت ، ‌مبارزه همه جانبه با فتوای روحانیت ، روحانیت راستین و دشمن زبون و جنگ استقلال ونقش تأثیر گذار روحانیت اشاره نموده ودر خصوص مبارزه با استکبار شرق به مطالبی درباره تجاوز روس و حکم جهاد روحانیت ، روحانیت پایه گذار انقلاب وروحانیت و تشکیل احزاب جهادی اشاره نموده است .