معرفی کتاب (روحانیت و حکومت درافغانستان(2)) - یادداشتهای مفید زندگی
معرفی کتاب (روحانیت و حکومت درافغانستان(2))

 نویسنده از جمله موانع داخلی حضور روحانیت را عملکرد احزاب جهادی و گروههای دین ستیز بیان نموده است و همچنین به روحانی نماها و‌تحجرگراها نیز به عنوان مانع اشاره نموده است
دراین بخش از کتاب با عنوان آگاهی ملت آمده است :‌مردم افغانستان با وحدت ، همدلی وبرادری ، به دور از مسائل قومی ، حزبی و گروهی ، درراستای سازماندهی جامعه و قانون مندی آن ،‌ قدم های بسیار مهم و موفقیت آمیز را برداشته است . دراین مقطع از تاریخ کشور ،‌آگاهی وبیداری بیش از پیش مردم برای حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور لازم است . مردم باید هوشیار ومراقب باشند که مبادا به بهانه باز سازی ، افغانستان بار دیگر قربانی توطئه گردد ،‌توطئه ای که خود افغانها زمینه سازآن باشند .