معرفی کتاب(افکار ابن تیمیه در بوته نقد(2)) - یادداشتهای مفید زندگی