معرفی کتاب (عشق هرگز کافی نیست) - یادداشتهای مفید زندگی
معرفی کتاب (عشق هرگز کافی نیست)

یکی از گرفتاریهای ازدواج های ناموفق این است که زن وشوهر گمان می کنند که روابط آنها بهبود پذیر نیست . این باور با ازبین بردن انگیزه اصلاح رفتار و اقدامات سازنده ، هرگز پیشرفت در مناسبات زناشویی را متوقف نمی سازد از سوی دیگر ، تجربه نشان می دهد که حتی اگر یکی از طرفین ازدواج ،‌زن یا شوهر ، رفتار سازنده ای در پیش گیرد نه تنها به بهبود رابطه او و همسرش کمک می کند ، بلکه در رفتار همسرش نیز تغییرات مثبتی ایجاد می نماید