معرفی کتاب (اجماع از منظر نقد ونظر ) - یادداشتهای مفید زندگی
معرفی کتاب (اجماع از منظر نقد ونظر )
سخن محقق طوسی را در مورد قاعده لطف بیان می نماید که میفرماید :‌لطف آن است که بنده را به سوی طاعت نزدیک و از معصیت دور نماید وموجب جبرو اکراه نیز نشود نویسنده درادامه بعد از نقل قول محقق طوسی می گوید : بنابراین محقق طوسی بعثت پیامبران و نزول کتابهای آسمانی و نصب امام را جزو قاعده لطف می دانند  وتصریح بر وجوب ولزوم آن را از ناحیه خداوند تعالی می دانند