معرفی کتاب (جهانی شدن و جهان اسلام (1)) - یادداشتهای مفید زندگی
معرفی کتاب (جهانی شدن و جهان اسلام (1))

در فصل دوم به موضوع راهکارهایی برای جهان اسلام  پرداخته شده است . دراین فصل مقاله دین وجهانی شدن ، چالشها و فرصتها نوشته دکتر محسن الویری ، اتحادیه امت اسلامی نوشته پرفیسر حمید مولانا ، الگوی جهانگردی مسلمانان در عصر جهانی سازی نوشته دکترمحمد هادی همایون ، مقاله وضعیت انسان مسلمان درجهان معاصر از دکتر مهدی محسنیان ،‌فقه وجهانی شدن از آقای احمد مبلغی و جهانی شدن ، فرهنگ جهانی و تجدید فرهنگ نوشته دکتر حسین پور احمدی آورده شده است  درمقاله اول این فصل که چالشها وفرصتهای جهانی شدن را مطرح نموده است ، فراهم آمدن فرصتی برای ارائه نظریه ای دین محوردرباره جهانی شدن ، فراهم آمدن ظرفیتی جهانی برای مخاطبان پیام دینی و ایجاد تحرک دراندیشه دینی و جنبشهای دینی از جمله فرصتهای پیش آمده برای دین در میدان جهانی شدن دانسته شده است .