معرفی کتاب (پژوهشی در آیین مسیحیت (2)) - یادداشتهای مفید زندگی
معرفی کتاب (پژوهشی در آیین مسیحیت (2))


قرنهاست قدرتهای غربی به خوبی دریافتند که اگراتحاد اسلامی درمیان مسلمانان استقراریابد و فراگیرگردد ،‌ قدرتی عظیم تر از قدرت آنها درجهان به وجود خواهد آمد و دنیای سلطه گرغرب ومنافع نامشروع آنان را درممالک اسلامی و غیر آن به مخاطره قطعی خواهد افکند . لورنس براون با صراحت می گوید : باید امپراتوری اسلامی را دچارتجزیه و مسلمانان را گفتار تفرقه کنیم دراین صورت غرب و اروپا با خیالی آسوده می توانند از منابع نامحدود سرزمین های اسلامی استفاده کنند. اما سیمون کشیش معروف مسیحی دراین باره با صراحت بیشتری می گوید :‌ چنانچه وحدت اسلامی تحقق پذیرد و بیداری مسلمانان درجهان اسلام روبه گسترش گذارد ، بزرگترین پشتوانه آنان برای نجات از سلطه گری غرب ومهمترین عامل برای رهایی ایشان از اسارت اروپا خواهد بود وی درادامه می گوید :‌ ولی فقط برنامه های مبشرین مسیحی می تواند عظمت انقلابی که درحال شکفتن درجهان اسلام است را چه درزمینه بیداری وچه در بخش وحدت مسلمین در هم شکسته و تداوم استعمارگری رابرای غربی ها تسهیل نماید