زشتی افشای بدی!!! - یادداشتهای مفید زندگی
زشتی افشای بدی!!!

علی علیه السلام:
مذیع الفاحشة کفاعلها
(غررالحکم ص326)
آشکار کننده زشتی ، مانند انجام دهنده آن است
کسی کاو کند آشکارا بدی      مر او را بود خلق و خوی ددی 
بود او همانند با زشتکار       ندارد چو ز افشای بد ننگ و عار