تو آرزوی دیگری!!! - یادداشتهای مفید زندگی
تو آرزوی دیگری!!!

شاید ندانیم بدترین شرایط زندگی من و تو آرزوی یکی دیگه است!!!