دوست با انصاف - یادداشتهای مفید زندگی
دوست با انصاف

 قال امیرالمؤ منین علیه السلام :

 صدیقک من صدقک لا من صدٌقک .
غرر، ص 457

رفیق واقعى تو آن است که بتو راست مى گوید، نه آنکس که هر کارى مى کنى ؛ عمل تو را تصدیق مى کند!

رفیق خوب آن کو راست گوید ****طریق رستگارى را بپوید
نه آن کو مى کند تصدیق کارت ****بافعال بد و خوب است یارت