اصلاح با عمل - یادداشتهای مفید زندگی
اصلاح با عمل
   قال امیرالمؤ منین علیه السلام :

 اصلح المسى بحسن فعالک و دل على الخیر بجمیل مقالک .
غرر ص254

اصلاح کن گناهکاران و بدکاران را بعمل خود، و افراد را با سخن خوب به راه حق رهنمائى کن .

با عمالت بشو هادى به گمراه ****بر غبت او نهد پا اندر این راه
بفعلت شو دلیل دین اسلام ****زبان خویش را بربند در کام