نتیجه اخلاص - یادداشتهای مفید زندگی
نتیجه اخلاص
قال رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم :

 اخلص قلبک یکفیک القلیل من العمل .
قلب خود را از نیتهاى غیر خدائى خالص بگردان ، عمل اندک هم براى تو کافى خواهد بود.

زیادى عمل گر شد تو را نغز ****بود مانند جوزى خالى از مغز
خلوص نیت ار مقیاس باشد ****قلیلش بهتر از الماس باشد